Nume si prenume
Nume si prenume
Unde doriti sa fie trimisa diploma.
Email-ul de corespondenta unde va putem trimite confirmarea inscrierii si facturile aferente.
Se completeaza cursul la care doriti sa participati.
Daca nu se cunoaste va rugam completati cu o cratima.
Se completeaza cu numarul de persoane care va insotesc si varsta lor (1 persoana va poate insoti gratuit)
Termeni și condiții
1. Lectoform Consulting SRL, cu sediul social în Bacău, B-dul Alexandru cel Bun, Nr. 1, Bl. 1, Sc. B, Ap. 1, CIF 27028550, J04/490/2010, reprezentată prin Mădălina DIACONU, având funcția de Director General, în calitate de furnizor

și

2. Orice persoană juridică sau fizică (delegată sau nu din partea unei persoane juridice) care își exprimă dorința achiziționării unui serviciu sau a unui un pachet de servicii sau dorește participarea la unul dintre programele sau evenimentele organizate de către Lectoform Consulting, în calitate de beneficiar/client (se pot regăsi sub ambele denumiri în document)

CAPITOLUL I
1. Obiectul contractului:
Achiziționarea de servicii de formare profesională, achiziționarea de servicii hoteliere sau a altor servicii / pachete de servicii pentru care Lectoform Consulting este autorizat sau are dreptul legal să le organizeze pe teritoriul țării în conformitate cu prevederile în vigoare.

2. Principii ale colaborării cu Lectoform Consulting:
2.1. Orice serviciu sau pachet de servicii (formare, perfecționare, organizare de evenimente, conferințe, servicii de cazare) achiziționat se supune termenilor și condițiilor de mai jos dacă părțile nu convin altfel printr-un alt contract de prestări servicii sau altă formă de exprimare a unui acord bilateral
2.2. Necunoașterea termenilor și condițiilor contractuale nu poate fi invocată sub nicio formă de niciuna dintre părți
2.3. Orice formular de înscriere (document care poate fi găsit pe site-ul Lectoform Consulting la secțiunea înscrieri https://lectoform.ro/inscrieri/) care întrunește condițiile de formă – reprezintă o comandă fermă din partea beneficiarului sau clientului și naște drepturi și obligații atât pentru furnizor cât și pentru beneficiarul direct sau indirect al serviciului prestat de furnizor
2.4. Prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, beneficiarul serviciilor își asumă totalitatea termenilor și condițiilor contractuale prezente pe pagina de web a Lectoform Consulting www.lectoform.ro precum și clauzele menționate în formularul de înscriere
3. Definirea unor termeni:
3.1. Beneficiar: client persoană fizică sau juridică, cursant, participant la un program de formare/perfecționare, persoana care beneficiază, contra-cost, de serviciile oferite de Lectoform Consulting
3.2. Plătitor/Cumpărător: instituția publică și privată sau persoana fizică care suportă costurile serviciilor furnizate de Lectoform Consulting. Plătitorul indiferent de forma de organizare sau de faptul că este persoană fizică este obligat să cunoască și să își asume din punct de vedere legal Termenii și condițiile contractuale
3.3. Formularul de înscriere este documentul prin care un potențial beneficiar își exprimă în mod ferm intenția de a contracta un serviciu sau un pachet de servicii de la Lectoform Consulting
3.4. Persoană delegată: este persoana fizică ce participă efectiv la unul din serviciile oferite de Lectoform Consulting și este, de cele mai multe ori, beneficiarul direct al serviciilor. Din punctul de vedere al obligațiilor persoana delegată este direct responsabilă de urmărirea îndeplinirii obligațiilor descrise în termenii și condițiile contractuale
3.5. Obligația de plată: plata serviciilor comandate revine cumpărătorului definit la pct. 3.2. în numele căruia s-au emis documente fiscale (facturi fiscale) și ale cărui date sunt colectate la rubrica ”DATELE INSTITUȚIEI/INFORMAȚII DE FACTURARE” din formularul de înscriere. Obligația de plată se naște din momentul confirmării în scris, de regulă prin e-mail sau fax, din partea furnizorului către beneficiar/client.

CAPITOLUL II

1. Durata termenilor și condițiilor contractuale care se aplică părților
1.1. Durata generală a termenilor și condițiilor contractuale valabile între părți este de 1 an sau până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți
1.2. Durata de stocare a documentelor care au stat la baza nașterii relației contractuale este dată de legislația specifică (Cod Fiscal, Legile din domeniul formării/perfecționării ș.a.m.d.) și patronată de legislația specifică în domeniul protecției datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679).

CAPITOLUL III
1. Valoarea serviciilor și obligația de plată
1.1. Valoarea totală a serviciilor va rezulta din serviciile efectiv comandate, calculate la numărul participanților la fiecare eveniment organizat de Lectoform Consulting, în baza tarifelor exprimate în Calendarul de perfecționare, în invitațiile adresate beneficiarului/clientului, în achizițiile făcute prin orice sistem informatic de atribuire electronic (ex. SICAP – www.e-licitatie.ro ș.a.), în facturile fiscale emise de furnizor către beneficiar/client/cumpărător și a condițiilor din prezentul contract.

CAPITOLUL IV
1. Obligațiile Lectoform Consulting
1.1. Să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condițiile legale pentru serviciile ofertate către beneficiar /client
1.2. Să informeze beneficiarul/clientul cu eventualele modificări substanțiale ale serviciilor ofertate
1.3. Să emită factura fiscală pentru serviciile comandate, confirmate și verificate împreună cu beneficiarul/clientul
1.4. Programele de formare profesională organizate de către Lectoform Consulting trebuie să respecte actele normative privind formarea profesională a adulților și/sau Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 privind formarea profesională a funcționarilor publici
1.5. Să organizeze programele de perfecționare și de formare profesională în condiții de calitate
1.6. Să înmâneze participanților, la finalizarea programelor de perfecționare, certificate de participare sub antetul Lectoform Consulting, în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici
1.7. Să asigure resursele umane, materiale și tehnice de derulare a activităților și serviciilor prestate în conformitate cu oferta generală sau specifică adresată beneficiarului/clientului
1.8. Să comunice beneficiarului/clientului orice modificare survenită în graficul derulării unei activități contractate
1.9. Să anunțe beneficiarul/clientul în timp cuvenit, asupra oricăror schimbări neprevăzute apărute în timpul derulării serviciilor ce fac obiectul termenilor și condițiilor contractuale.
2. Drepturile Lectoform Consulting
2.1. Să utilizeze fotografii și/sau materiale video realizate în cadrul evenimentelor desfășurate pentru promovarea activității sale
2.2. Să refuze furnizarea serviciilor oferite beneficiarului/clientului pe motivul unui comportament care contravine normelor de bună-conduită în momentul interacțiunii cu reprezentanți ai furnizorului, cu alți clienți/beneficiari sau furnizori ai Lectoform Consulting sau dacă există credite nestinse în relația cu beneficiarul
2.3. Să modifice programul de formare profesională/perfecționare pentru buna derulare a acestuia și pentru a facilita accesul la serviciile oferite pentru beneficiar/client
2.4. În situația în care, din motive întemeiate, o persoană resursă/lector/coordonator nu poate participa la un eveniment/curs/seminar/conferință/program de formare/perfecționare furnizorul poate oferi o soluție alternativă pentru buna derulare a activității ofertate beneficiarului/clientului neafectând substanțial calitatea serviciului ofertat
2.5. În situația în care din motive organizatorice furnizorul nu poate presta din vina sa sau a unui terț o activitate, acesta poate oferi servicii alternative la nivelul celor ofertate iar acceptarea sau refuzul acestora reprezintă o opțiune a beneficiarului/clientului.
3. Obligațiile beneficiarului/clientului
3.1. Să consulte pagina www.lectoform.ro cu referire la detaliile profesionale și organizatorice privind oferta de programe de formare profesională/perfecționare a Lectoform Consulting
3.2. Să cunoască toate condițiile financiare și organizatorice de cazare ale unităților hoteliere partenere ale furnizorului incluzând, dar nelimitând la: tarif cazare, orar de cazare intrare/ieșire, clasificare, localizare, politică de cazare a copiilor în funcție de vârstă, costuri suplimentare generate de situații particulare ale beneficiarului/clientului/delegatului etc.
3.3. Să cunoască termenii și condițiile de cazare specifice fiecărei unități hoteliere partenere propuse în ofertele furnizorului. Informațiile pot fi solicitate și telefonic sau prin consultarea paginii de web a furnizorului
3.4. Plata eventualelor costuri suplimentare față de cele incluse și descrise de furnizor în oferta sa generală sau specifică se face la furnizor sau la receptia hotelului în conformitate cu politica acestuia cu acordul in prealabil al Lectoform Consulting
3.5. Plata taxelor de stațiune/salvamont/salvamar sau plata generată de anumite distrugeri cad în directa sarcină a beneficiarului/clientului/delegatului
3.6. Participarea la programele Lectoform Consulting nu este condiționată de cazare
3.7. Să achite contravaloarea prestațiilor oferite de furnizor în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor fiscale
3.8. Să aducă la cunoștința furnizorului orice problemă legată de serviciile prestate
3.9. Să cunoască faptul că formularul de înscriere care întrunește toate condițiile de formă (completată integral, datată, semnată atât individual cât și de reprezentantul instituției plătitoare) reprezintă o comandă fermă din partea instituției, ține loc de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina Lectoform Consulting, www.lectoform.ro
3.10. Să cunoască faptul că înscrierea participanților se face în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii formularelor de înscriere, la numărul de fax: 0234 512 146 sau pe adresa de e-mail: office@lectoform.ro iar confirmarea înscrierii va fi transmisă atat telefonic cat si în scris pe adresa(ele) de e-mail completată în fișa individuală de înscriere și va conține facturile proforme sau fiscale pentru serviciile comandate
3.11. Să cunoască faptul că în lipsa primirii confirmării prin e-mail a înscrierii/comenzii ferme furnizorul are dreptul de a nu presta serviciile comandate și că îi revine beneficiarului/clientului/delegatului obligația de a contacta telefonic furnizorul pentru detalii suplimentare
3.12. Să cunoască faptul că nu sunt luate în considerare formularele de înscriere care nu sunt aprobate de conducătorul instituției (semnătură și ștampilă) sau care nu conțin toate elementele completate în formularul de înscriere
3.13. Să cunoască faptul că anularea unei participări/comenzi ferme confirmate se face exclusiv în scris (nu telefonic), pe e-mail la adresa: office@lectoform.ro sau prin fax la numărul 0234 512 146, cu cel puțin 10 zile lucrătoare, înainte de prima zi de începere a programului de perfecționare. Prezenta dispoziție este condiție obligatorie pentru evitarea PENALITĂȚILOR DE PLATĂ care sunt egale cu contravaloarea serviciilor de cazare pentru toată perioada cursului
3.14. Să cunoască faptul că prin semnarea formularului de înscriere beneficiarul își exprimă acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare și promovarea ofertei Lectoform Consulting. Promovarea ofertei furnizorului se face prin e-mail, rețelele virtuale de socializare (Facebook, Instagram, Twitter etc.), fax, telefon, mesaje scrise și pot include expunerea unor date biometrice (materiale fotografice, video și audio) colectate de furnizor din sala/sălile de conferință, exclusiv cu ocazia organizării unor evenimente profesionale: poze de grup, filmări din cadrul sesiunilor de formare profesională
3.15. Să aibă o conduită civilizată în raport cu furnizorul, cu persoanele implicate în activitatea pe care furnizorul o prestează sau cu terții cu care intră în contact pe durata activității prestate direct sau indirect de furnizor
3.16. Să prezinte documentele solicitate de către furnizorul de servicii, să completeze formularistica specifică activității prestate de furnizor
3.17. Să participe la sesiunile de perfecționare, testare, evaluare conform graficului/orarului comunicat, afișat sau convenit (poate fi și verbal) în cadrul ședințelor/deschiderilor de curs
3.18. Să cunoască normele privind securitatea muncii și să prevadă riscurile provenite dintr-o eventuală deplasare în afara locului de muncă, a domiciliului sau sediului social unde își are în mod normal activitatea.
3.19. Să participe la instruirea inițială
4. Drepturile beneficiarului/clientului
4.1. Să primească serviciile contractate și achitate în relația cu Lectoform Consulting în conformitate cu oferta generală sau specifică
4.2. Să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte documente necesare
4.3. Să primească, contra-cost, duplicat după certificatul de participare/absolvire, în cazul pierderii/deteriorării acestuia
4.4. Să participe și la alte activități de socializare propuse de furnizor în perioada cursului, doar dacă acestea nu afectează prezența obligatorie la sesiunile de formare profesională
4.5. Să fie informat cu privire la datele cu caracter personal pe care Lectoform Consulting le deține exclusiv în relația cu beneficiarul/clientul/delegatul
4.6. Să solicite ștergerea sau actualizarea datelor pentru care acesta și-a exprimat consimțământul
4.7. Să se opună anumitor prelucrări de date personale, pentru motive întemeiate și legitime, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare
4.8. Să solicite încetarea prelucrării datelor personale în scopul promovării imaginii sau a ofertelor furnizorului
4.9. Să aibă acces și posibilitatea de completare/modificare asupra datelor cu caracter personal furnizate în relația cu Lectoform Consulting, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare

CAPITOLUL V
Transmiterea formularului de participare completat şi validat într-una dintre formele prezentate la capitolul III, reprezintă acceptarea condiţiilor precizate in ofertă şi are valoare contractuală, motiv pentru care retragerea de la cursuri în mai puţin de 7 zile până la începerea cursului presupune aplicarea de penalităţi la serviciile de cazare după cum urmează:
– 30% din tariful pentru serviciile de cazare dacă retragerea se face in cel mult 7 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
– 100% din tariful serviciilor de cazare dacă retragerea se face in mai puțin de 5 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
Pentru a evita impunerea de penalități, se acceptă desemnarea unei alte persoane pentru a participa la sesiunea pentru care s-a efectuat inițial înscrierea sau reprogramarea la un alt curs din ofertă cu reținerea unui procent de 10% din tariful pentru serviciile de cazare aferente înscrierii inițiale.

CAPITOLUL VI
1. Date cu caracter personal – Politica de securitate a datelor cu caracter personal
1.1. Furnizorul declară că respectă normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal
1.2. Furnizorul este conștient de faptul că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, furnizorul confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
1.2.1. Capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind accesul la date, ștergerea, corectarea sau transferul datelor personale
1.2.2. Informarea în caz de incident de securitate a datelor a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia
1.2.3. Îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul (UE) 2016/ 679
1.3. Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Lectoform Consulting va lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:
1.3.1. Va împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
1.3.2. Va preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
1.3.3. Se va asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
1.3.4. Se va asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să decidă către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
1.3.5. Se va asigura că poate verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
1.3.6. Se va asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu termenii și condițiile contractuale
1.3.7. Se va asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
1.3.8. Se va asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

CAPITOLUL VII
1. Dispoziții finale
1.1. Forța majoră
1.1.1 Părțile stabilesc de comun acord că sunt exonerate de obligațiile asumate prin prezentul contract, în cazul în care neexecutarea acestor obligații este datorată apariției forței majore, a cărei cauză este independentă de voința părților, imprevizibilă și inevitabilă. Invocarea forței majore de către una din părți presupune obligația acesteia de a anunța în scris celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției acestuia.
1.2. Jurisdicție
1.2.1. Orice dispută cu privire la aceste termene și condiții contractuale sau la ceea ce decurge din derularea acestora, se va rezolva pe cale amiabilă
1.2.2. În cazul în care nu se găsește o soluție amiabilă, oricare dintre părți poate supune litigiul competenței judecătorești de la sediul furnizorului.
1.3. Modificarea sau completarea termenilor și condițiilor contractuale se poate face numai cu acordul scris al părților. Prin acord scris se înțelege încheierea unui alt contract de prestări-servicii.

SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE
Înscrierea la cursuri se efectuează pe baza formularului de participare tipizat ce poate fi solicitat organizatorului la tel. 0234/512.143, mobil. 0744.694.788, 0745.774.597, 0756.476.887 e-mail office@lectoform.ro sau on-line pe site-ul nostru www.lectoform.ro.

COORDONATE PLĂȚI TAXA DE CURS
Taxa de curs se achită în contul SC Lectoform Consulting SRL, C.U.I. 27028550, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, cont de virament RO55TREZ0615069XXX006492 sau in cont RO55TREZ0615069XXX006492 deschis la Banca Transilvania pe baza facturii proforme/fiscale primite de la organizatori

COORDONATE PLĂŢI TARIF SERVICII DE CAZARE
Tariful pentru serviciile turistice – cazare şi excursia de socializare (în locaţiile în care se organizează) – se achita în contul partenerului S.C. Lectoform Travel S.R.L, C.U.I. 32351409, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău cont de virament RO78TREZ0615069XXX013256, pe baza facturii proforme/fiscale primite de la organizatori.

Termen limită pentru plata serviciilor de cazare: 15 zile înaintea începerii cursului pe baza facturii fiscale emise de organizatori. Locurile pentru care nu s-a confirmat plata în termenul menţionat pot fi realocate altor solicitanţi.

Politica de retur pentru cursurile fizice.
Cursurile fizice nu se plătesc înainte de realizarea lor decat la cererea cursantului. Cursantul parcurge cursul, iar plata se realizează la finalul acestuia.

În cazul în care, din cauza numarului insuficient de participanti sau din alte motive obiective, cursul nu se mai ține, cursantul anunță / este anunțat de acest lucru și nu se percepe nici o taxă.

În cazul în care cursantul a făcut o plată online pentru un număr de cursuri fizice, și, din cauza numarului insuficient de participanti sau din alte motive obiective, cursul nu se mai ține, cursantul anunță / este anunțat de acest lucru, și nu se percepe nici o taxă. Cursantul are două opțiuni:
– păstrează cuantumul plătit și va continua cursurile cu data următoare, ignorând cursul anulat;
– cere restituirea tuturor banilor din cuantumul plătit rămas. Nu se poate cere restituire parțială.

Nu se fac restituiri financiare pentru cursurile fizice în următoarele cazuri:
– dacă cererea de retur s-a realizat mai târziu de 30 de zile de la anularea cursului;
– dacă după parcurgerea cursului nu ați fost mulțumit de acesta sau de conținutul oferit.

Restituirea plății deja achitate se poate face printr-un email trimis către office@lectoform.ro

Politica de retur pentru cursurile online.

Cursurile online se referă la acele cursuri care se desfășoară pe platforma Zoom.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.
Nume si prenume
Numarul de ordine in Registrul Comertului.
Nume si prenume
Unde doriti sa fie trimisa diploma.
Email-ul de corespondenta unde va putem trimite confirmarea inscrierii si facturile aferente.
Se completeaza cursul la care doriti sa participati.
Daca nu se cunoaste va rugam completati cu o cratima.
Termeni și condiții
1. Lectoform Consulting SRL, cu sediul social în Bacău, B-dul Alexandru cel Bun, Nr. 1, Bl. 1, Sc. B, Ap. 1, CIF 27028550, J04/490/2010, reprezentată prin Mădălina DIACONU, având funcția de Director General, în calitate de furnizor

și

2. Orice persoană juridică sau fizică (delegată sau nu din partea unei persoane juridice) care își exprimă dorința achiziționării unui serviciu sau a unui un pachet de servicii sau dorește participarea la unul dintre programele sau evenimentele organizate de către Lectoform Consulting, în calitate de beneficiar/client (se pot regăsi sub ambele denumiri în document)

CAPITOLUL I
1. Obiectul contractului:
Achiziționarea de servicii de formare profesională, achiziționarea de servicii hoteliere sau a altor servicii / pachete de servicii pentru care Lectoform Consulting este autorizat sau are dreptul legal să le organizeze pe teritoriul țării în conformitate cu prevederile în vigoare.

2. Principii ale colaborării cu Lectoform Consulting:
2.1. Orice serviciu sau pachet de servicii (formare, perfecționare, organizare de evenimente, conferințe, servicii de cazare) achiziționat se supune termenilor și condițiilor de mai jos dacă părțile nu convin altfel printr-un alt contract de prestări servicii sau altă formă de exprimare a unui acord bilateral
2.2. Necunoașterea termenilor și condițiilor contractuale nu poate fi invocată sub nicio formă de niciuna dintre părți
2.3. Orice formular de înscriere (document care poate fi găsit pe site-ul Lectoform Consulting la secțiunea înscrieri https://lectoform.ro/inscrieri/) care întrunește condițiile de formă – reprezintă o comandă fermă din partea beneficiarului sau clientului și naște drepturi și obligații atât pentru furnizor cât și pentru beneficiarul direct sau indirect al serviciului prestat de furnizor
2.4. Prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, beneficiarul serviciilor își asumă totalitatea termenilor și condițiilor contractuale prezente pe pagina de web a Lectoform Consulting www.lectoform.ro precum și clauzele menționate în formularul de înscriere
3. Definirea unor termeni:
3.1. Beneficiar: client persoană fizică sau juridică, cursant, participant la un program de formare/perfecționare, persoana care beneficiază, contra-cost, de serviciile oferite de Lectoform Consulting
3.2. Plătitor/Cumpărător: instituția publică și privată sau persoana fizică care suportă costurile serviciilor furnizate de Lectoform Consulting. Plătitorul indiferent de forma de organizare sau de faptul că este persoană fizică este obligat să cunoască și să își asume din punct de vedere legal Termenii și condițiile contractuale
3.3. Formularul de înscriere este documentul prin care un potențial beneficiar își exprimă în mod ferm intenția de a contracta un serviciu sau un pachet de servicii de la Lectoform Consulting
3.4. Persoană delegată: este persoana fizică ce participă efectiv la unul din serviciile oferite de Lectoform Consulting și este, de cele mai multe ori, beneficiarul direct al serviciilor. Din punctul de vedere al obligațiilor persoana delegată este direct responsabilă de urmărirea îndeplinirii obligațiilor descrise în termenii și condițiile contractuale
3.5. Obligația de plată: plata serviciilor comandate revine cumpărătorului definit la pct. 3.2. în numele căruia s-au emis documente fiscale (facturi fiscale) și ale cărui date sunt colectate la rubrica ”DATELE INSTITUȚIEI/INFORMAȚII DE FACTURARE” din formularul de înscriere. Obligația de plată se naște din momentul confirmării în scris, de regulă prin e-mail sau fax, din partea furnizorului către beneficiar/client.

CAPITOLUL II

1. Durata termenilor și condițiilor contractuale care se aplică părților
1.1. Durata generală a termenilor și condițiilor contractuale valabile între părți este de 1 an sau până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți
1.2. Durata de stocare a documentelor care au stat la baza nașterii relației contractuale este dată de legislația specifică (Cod Fiscal, Legile din domeniul formării/perfecționării ș.a.m.d.) și patronată de legislația specifică în domeniul protecției datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679).

CAPITOLUL III
1. Valoarea serviciilor și obligația de plată
1.1. Valoarea totală a serviciilor va rezulta din serviciile efectiv comandate, calculate la numărul participanților la fiecare eveniment organizat de Lectoform Consulting, în baza tarifelor exprimate în Calendarul de perfecționare, în invitațiile adresate beneficiarului/clientului, în achizițiile făcute prin orice sistem informatic de atribuire electronic (ex. SICAP – www.e-licitatie.ro ș.a.), în facturile fiscale emise de furnizor către beneficiar/client/cumpărător și a condițiilor din prezentul contract.

CAPITOLUL IV
1. Obligațiile Lectoform Consulting
1.1. Să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condițiile legale pentru serviciile ofertate către beneficiar /client
1.2. Să informeze beneficiarul/clientul cu eventualele modificări substanțiale ale serviciilor ofertate
1.3. Să emită factura fiscală pentru serviciile comandate, confirmate și verificate împreună cu beneficiarul/clientul
1.4. Programele de formare profesională organizate de către Lectoform Consulting trebuie să respecte actele normative privind formarea profesională a adulților și/sau Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 privind formarea profesională a funcționarilor publici
1.5. Să organizeze programele de perfecționare și de formare profesională în condiții de calitate
1.6. Să înmâneze participanților, la finalizarea programelor de perfecționare, certificate de participare sub antetul Lectoform Consulting, în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici
1.7. Să asigure resursele umane, materiale și tehnice de derulare a activităților și serviciilor prestate în conformitate cu oferta generală sau specifică adresată beneficiarului/clientului
1.8. Să comunice beneficiarului/clientului orice modificare survenită în graficul derulării unei activități contractate
1.9. Să anunțe beneficiarul/clientul în timp cuvenit, asupra oricăror schimbări neprevăzute apărute în timpul derulării serviciilor ce fac obiectul termenilor și condițiilor contractuale.
2. Drepturile Lectoform Consulting
2.1. Să utilizeze fotografii și/sau materiale video realizate în cadrul evenimentelor desfășurate pentru promovarea activității sale
2.2. Să refuze furnizarea serviciilor oferite beneficiarului/clientului pe motivul unui comportament care contravine normelor de bună-conduită în momentul interacțiunii cu reprezentanți ai furnizorului, cu alți clienți/beneficiari sau furnizori ai Lectoform Consulting sau dacă există credite nestinse în relația cu beneficiarul
2.3. Să modifice programul de formare profesională/perfecționare pentru buna derulare a acestuia și pentru a facilita accesul la serviciile oferite pentru beneficiar/client
2.4. În situația în care, din motive întemeiate, o persoană resursă/lector/coordonator nu poate participa la un eveniment/curs/seminar/conferință/program de formare/perfecționare furnizorul poate oferi o soluție alternativă pentru buna derulare a activității ofertate beneficiarului/clientului neafectând substanțial calitatea serviciului ofertat
2.5. În situația în care din motive organizatorice furnizorul nu poate presta din vina sa sau a unui terț o activitate, acesta poate oferi servicii alternative la nivelul celor ofertate iar acceptarea sau refuzul acestora reprezintă o opțiune a beneficiarului/clientului.
3. Obligațiile beneficiarului/clientului
3.1. Să consulte pagina www.lectoform.ro cu referire la detaliile profesionale și organizatorice privind oferta de programe de formare profesională/perfecționare a Lectoform Consulting
3.2. Să cunoască toate condițiile financiare și organizatorice de cazare ale unităților hoteliere partenere ale furnizorului incluzând, dar nelimitând la: tarif cazare, orar de cazare intrare/ieșire, clasificare, localizare, politică de cazare a copiilor în funcție de vârstă, costuri suplimentare generate de situații particulare ale beneficiarului/clientului/delegatului etc.
3.3. Să cunoască termenii și condițiile de cazare specifice fiecărei unități hoteliere partenere propuse în ofertele furnizorului. Informațiile pot fi solicitate și telefonic sau prin consultarea paginii de web a furnizorului
3.4. Plata eventualelor costuri suplimentare față de cele incluse și descrise de furnizor în oferta sa generală sau specifică se face la furnizor sau la receptia hotelului în conformitate cu politica acestuia cu acordul in prealabil al Lectoform Consulting
3.5. Plata taxelor de stațiune/salvamont/salvamar sau plata generată de anumite distrugeri cad în directa sarcină a beneficiarului/clientului/delegatului
3.6. Participarea la programele Lectoform Consulting nu este condiționată de cazare
3.7. Să achite contravaloarea prestațiilor oferite de furnizor în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor fiscale
3.8. Să aducă la cunoștința furnizorului orice problemă legată de serviciile prestate
3.9. Să cunoască faptul că formularul de înscriere care întrunește toate condițiile de formă (completată integral, datată, semnată atât individual cât și de reprezentantul instituției plătitoare) reprezintă o comandă fermă din partea instituției, ține loc de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina Lectoform Consulting, www.lectoform.ro
3.10. Să cunoască faptul că înscrierea participanților se face în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii formularelor de înscriere, la numărul de fax: 0234 512 146 sau pe adresa de e-mail: office@lectoform.ro iar confirmarea înscrierii va fi transmisă atat telefonic cat si în scris pe adresa(ele) de e-mail completată în fișa individuală de înscriere și va conține facturile proforme sau fiscale pentru serviciile comandate
3.11. Să cunoască faptul că în lipsa primirii confirmării prin e-mail a înscrierii/comenzii ferme furnizorul are dreptul de a nu presta serviciile comandate și că îi revine beneficiarului/clientului/delegatului obligația de a contacta telefonic furnizorul pentru detalii suplimentare
3.12. Să cunoască faptul că nu sunt luate în considerare formularele de înscriere care nu sunt aprobate de conducătorul instituției (semnătură și ștampilă) sau care nu conțin toate elementele completate în formularul de înscriere
3.13. Să cunoască faptul că anularea unei participări/comenzi ferme confirmate se face exclusiv în scris (nu telefonic), pe e-mail la adresa: office@lectoform.ro sau prin fax la numărul 0234 512 146, cu cel puțin 10 zile lucrătoare, înainte de prima zi de începere a programului de perfecționare. Prezenta dispoziție este condiție obligatorie pentru evitarea PENALITĂȚILOR DE PLATĂ care sunt egale cu contravaloarea serviciilor de cazare pentru toată perioada cursului
3.14. Să cunoască faptul că prin semnarea formularului de înscriere beneficiarul își exprimă acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare și promovarea ofertei Lectoform Consulting. Promovarea ofertei furnizorului se face prin e-mail, rețelele virtuale de socializare (Facebook, Instagram, Twitter etc.), fax, telefon, mesaje scrise și pot include expunerea unor date biometrice (materiale fotografice, video și audio) colectate de furnizor din sala/sălile de conferință, exclusiv cu ocazia organizării unor evenimente profesionale: poze de grup, filmări din cadrul sesiunilor de formare profesională
3.15. Să aibă o conduită civilizată în raport cu furnizorul, cu persoanele implicate în activitatea pe care furnizorul o prestează sau cu terții cu care intră în contact pe durata activității prestate direct sau indirect de furnizor
3.16. Să prezinte documentele solicitate de către furnizorul de servicii, să completeze formularistica specifică activității prestate de furnizor
3.17. Să participe la sesiunile de perfecționare, testare, evaluare conform graficului/orarului comunicat, afișat sau convenit (poate fi și verbal) în cadrul ședințelor/deschiderilor de curs
3.18. Să cunoască normele privind securitatea muncii și să prevadă riscurile provenite dintr-o eventuală deplasare în afara locului de muncă, a domiciliului sau sediului social unde își are în mod normal activitatea.
3.19. Să participe la instruirea inițială
4. Drepturile beneficiarului/clientului
4.1. Să primească serviciile contractate și achitate în relația cu Lectoform Consulting în conformitate cu oferta generală sau specifică
4.2. Să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte documente necesare
4.3. Să primească, contra-cost, duplicat după certificatul de participare/absolvire, în cazul pierderii/deteriorării acestuia
4.4. Să participe și la alte activități de socializare propuse de furnizor în perioada cursului, doar dacă acestea nu afectează prezența obligatorie la sesiunile de formare profesională
4.5. Să fie informat cu privire la datele cu caracter personal pe care Lectoform Consulting le deține exclusiv în relația cu beneficiarul/clientul/delegatul
4.6. Să solicite ștergerea sau actualizarea datelor pentru care acesta și-a exprimat consimțământul
4.7. Să se opună anumitor prelucrări de date personale, pentru motive întemeiate și legitime, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare
4.8. Să solicite încetarea prelucrării datelor personale în scopul promovării imaginii sau a ofertelor furnizorului
4.9. Să aibă acces și posibilitatea de completare/modificare asupra datelor cu caracter personal furnizate în relația cu Lectoform Consulting, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare

CAPITOLUL V
Transmiterea formularului de participare completat şi validat într-una dintre formele prezentate la capitolul III, reprezintă acceptarea condiţiilor precizate in ofertă şi are valoare contractuală, motiv pentru care retragerea de la cursuri în mai puţin de 7 zile până la începerea cursului presupune aplicarea de penalităţi la serviciile de cazare după cum urmează:
– 30% din tariful pentru serviciile de cazare dacă retragerea se face in cel mult 7 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
– 100% din tariful serviciilor de cazare dacă retragerea se face in mai puțin de 5 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
Pentru a evita impunerea de penalități, se acceptă desemnarea unei alte persoane pentru a participa la sesiunea pentru care s-a efectuat inițial înscrierea sau reprogramarea la un alt curs din ofertă cu reținerea unui procent de 10% din tariful pentru serviciile de cazare aferente înscrierii inițiale.

CAPITOLUL VI
1. Date cu caracter personal – Politica de securitate a datelor cu caracter personal
1.1. Furnizorul declară că respectă normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal
1.2. Furnizorul este conștient de faptul că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, furnizorul confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
1.2.1. Capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind accesul la date, ștergerea, corectarea sau transferul datelor personale
1.2.2. Informarea în caz de incident de securitate a datelor a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia
1.2.3. Îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul (UE) 2016/ 679
1.3. Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Lectoform Consulting va lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:
1.3.1. Va împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
1.3.2. Va preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
1.3.3. Se va asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
1.3.4. Se va asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să decidă către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
1.3.5. Se va asigura că poate verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
1.3.6. Se va asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu termenii și condițiile contractuale
1.3.7. Se va asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
1.3.8. Se va asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

CAPITOLUL VII
1. Dispoziții finale
1.1. Forța majoră
1.1.1 Părțile stabilesc de comun acord că sunt exonerate de obligațiile asumate prin prezentul contract, în cazul în care neexecutarea acestor obligații este datorată apariției forței majore, a cărei cauză este independentă de voința părților, imprevizibilă și inevitabilă. Invocarea forței majore de către una din părți presupune obligația acesteia de a anunța în scris celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției acestuia.
1.2. Jurisdicție
1.2.1. Orice dispută cu privire la aceste termene și condiții contractuale sau la ceea ce decurge din derularea acestora, se va rezolva pe cale amiabilă
1.2.2. În cazul în care nu se găsește o soluție amiabilă, oricare dintre părți poate supune litigiul competenței judecătorești de la sediul furnizorului.
1.3. Modificarea sau completarea termenilor și condițiilor contractuale se poate face numai cu acordul scris al părților. Prin acord scris se înțelege încheierea unui alt contract de prestări-servicii.

SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE
Înscrierea la cursuri se efectuează pe baza formularului de participare tipizat ce poate fi solicitat organizatorului la tel. 0234/512.143, mobil. 0744.694.788, 0745.774.597, 0756.476.887 e-mail office@lectoform.ro sau on-line pe site-ul nostru www.lectoform.ro.

COORDONATE PLĂȚI TAXA DE CURS
Taxa de curs se achită în contul SC Lectoform Consulting SRL, C.U.I. 27028550, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, cont de virament RO55TREZ0615069XXX006492 sau in cont RO55TREZ0615069XXX006492 deschis la Banca Transilvania pe baza facturii proforme/fiscale primite de la organizatori

COORDONATE PLĂŢI TARIF SERVICII DE CAZARE
Tariful pentru serviciile turistice – cazare şi excursia de socializare (în locaţiile în care se organizează) – se achita în contul partenerului S.C. Lectoform Travel S.R.L, C.U.I. 32351409, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău cont de virament RO78TREZ0615069XXX013256, pe baza facturii proforme/fiscale primite de la organizatori.

Termen limită pentru plata serviciilor de cazare: 15 zile înaintea începerii cursului pe baza facturii fiscale emise de organizatori. Locurile pentru care nu s-a confirmat plata în termenul menţionat pot fi realocate altor solicitanţi.

Politica de retur pentru cursurile fizice.
Cursurile fizice nu se plătesc înainte de realizarea lor decat la cererea cursantului. Cursantul parcurge cursul, iar plata se realizează la finalul acestuia.

În cazul în care, din cauza numarului insuficient de participanti sau din alte motive obiective, cursul nu se mai ține, cursantul anunță / este anunțat de acest lucru și nu se percepe nici o taxă.

În cazul în care cursantul a făcut o plată online pentru un număr de cursuri fizice, și, din cauza numarului insuficient de participanti sau din alte motive obiective, cursul nu se mai ține, cursantul anunță / este anunțat de acest lucru, și nu se percepe nici o taxă. Cursantul are două opțiuni:
– păstrează cuantumul plătit și va continua cursurile cu data următoare, ignorând cursul anulat;
– cere restituirea tuturor banilor din cuantumul plătit rămas. Nu se poate cere restituire parțială.

Nu se fac restituiri financiare pentru cursurile fizice în următoarele cazuri:
– dacă cererea de retur s-a realizat mai târziu de 30 de zile de la anularea cursului;
– dacă după parcurgerea cursului nu ați fost mulțumit de acesta sau de conținutul oferit.

Restituirea plății deja achitate se poate face printr-un email trimis către office@lectoform.ro

Politica de retur pentru cursurile online.

Cursurile online se referă la acele cursuri care se desfășoară pe platforma Zoom.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.
Nume si prenume
Unde doriti sa fie trimisa diploma.
Email-ul de corespondenta unde va putem trimite confirmarea inscrierii si facturile aferente.
Se completeaza cursul la care doriti sa participati.
Daca nu se cunoaste va rugam completati cu o cratima.
Termeni și condiții
1. Lectoform Consulting SRL, cu sediul social în Bacău, B-dul Alexandru cel Bun, Nr. 1, Bl. 1, Sc. B, Ap. 1, CIF 27028550, J04/490/2010, reprezentată prin Mădălina DIACONU, având funcția de Director General, în calitate de furnizor

și

2. Orice persoană juridică sau fizică (delegată sau nu din partea unei persoane juridice) care își exprimă dorința achiziționării unui serviciu sau a unui un pachet de servicii sau dorește participarea la unul dintre programele sau evenimentele organizate de către Lectoform Consulting, în calitate de beneficiar/client (se pot regăsi sub ambele denumiri în document)

CAPITOLUL I
1. Obiectul contractului:
Achiziționarea de servicii de formare profesională, achiziționarea de servicii hoteliere sau a altor servicii / pachete de servicii pentru care Lectoform Consulting este autorizat sau are dreptul legal să le organizeze pe teritoriul țării în conformitate cu prevederile în vigoare.

2. Principii ale colaborării cu Lectoform Consulting:
2.1. Orice serviciu sau pachet de servicii (formare, perfecționare, organizare de evenimente, conferințe, servicii de cazare) achiziționat se supune termenilor și condițiilor de mai jos dacă părțile nu convin altfel printr-un alt contract de prestări servicii sau altă formă de exprimare a unui acord bilateral
2.2. Necunoașterea termenilor și condițiilor contractuale nu poate fi invocată sub nicio formă de niciuna dintre părți
2.3. Orice formular de înscriere (document care poate fi găsit pe site-ul Lectoform Consulting la secțiunea înscrieri https://lectoform.ro/inscrieri/) care întrunește condițiile de formă – reprezintă o comandă fermă din partea beneficiarului sau clientului și naște drepturi și obligații atât pentru furnizor cât și pentru beneficiarul direct sau indirect al serviciului prestat de furnizor
2.4. Prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, beneficiarul serviciilor își asumă totalitatea termenilor și condițiilor contractuale prezente pe pagina de web a Lectoform Consulting www.lectoform.ro precum și clauzele menționate în formularul de înscriere
3. Definirea unor termeni:
3.1. Beneficiar: client persoană fizică sau juridică, cursant, participant la un program de formare/perfecționare, persoana care beneficiază, contra-cost, de serviciile oferite de Lectoform Consulting
3.2. Plătitor/Cumpărător: instituția publică și privată sau persoana fizică care suportă costurile serviciilor furnizate de Lectoform Consulting. Plătitorul indiferent de forma de organizare sau de faptul că este persoană fizică este obligat să cunoască și să își asume din punct de vedere legal Termenii și condițiile contractuale
3.3. Formularul de înscriere este documentul prin care un potențial beneficiar își exprimă în mod ferm intenția de a contracta un serviciu sau un pachet de servicii de la Lectoform Consulting
3.4. Persoană delegată: este persoana fizică ce participă efectiv la unul din serviciile oferite de Lectoform Consulting și este, de cele mai multe ori, beneficiarul direct al serviciilor. Din punctul de vedere al obligațiilor persoana delegată este direct responsabilă de urmărirea îndeplinirii obligațiilor descrise în termenii și condițiile contractuale
3.5. Obligația de plată: plata serviciilor comandate revine cumpărătorului definit la pct. 3.2. în numele căruia s-au emis documente fiscale (facturi fiscale) și ale cărui date sunt colectate la rubrica ”DATELE INSTITUȚIEI/INFORMAȚII DE FACTURARE” din formularul de înscriere. Obligația de plată se naște din momentul confirmării în scris, de regulă prin e-mail sau fax, din partea furnizorului către beneficiar/client.

CAPITOLUL II

1. Durata termenilor și condițiilor contractuale care se aplică părților
1.1. Durata generală a termenilor și condițiilor contractuale valabile între părți este de 1 an sau până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți
1.2. Durata de stocare a documentelor care au stat la baza nașterii relației contractuale este dată de legislația specifică (Cod Fiscal, Legile din domeniul formării/perfecționării ș.a.m.d.) și patronată de legislația specifică în domeniul protecției datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679).

CAPITOLUL III
1. Valoarea serviciilor și obligația de plată
1.1. Valoarea totală a serviciilor va rezulta din serviciile efectiv comandate, calculate la numărul participanților la fiecare eveniment organizat de Lectoform Consulting, în baza tarifelor exprimate în Calendarul de perfecționare, în invitațiile adresate beneficiarului/clientului, în achizițiile făcute prin orice sistem informatic de atribuire electronic (ex. SICAP – www.e-licitatie.ro ș.a.), în facturile fiscale emise de furnizor către beneficiar/client/cumpărător și a condițiilor din prezentul contract.

CAPITOLUL IV
1. Obligațiile Lectoform Consulting
1.1. Să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condițiile legale pentru serviciile ofertate către beneficiar /client
1.2. Să informeze beneficiarul/clientul cu eventualele modificări substanțiale ale serviciilor ofertate
1.3. Să emită factura fiscală pentru serviciile comandate, confirmate și verificate împreună cu beneficiarul/clientul
1.4. Programele de formare profesională organizate de către Lectoform Consulting trebuie să respecte actele normative privind formarea profesională a adulților și/sau Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 privind formarea profesională a funcționarilor publici
1.5. Să organizeze programele de perfecționare și de formare profesională în condiții de calitate
1.6. Să înmâneze participanților, la finalizarea programelor de perfecționare, certificate de participare sub antetul Lectoform Consulting, în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici
1.7. Să asigure resursele umane, materiale și tehnice de derulare a activităților și serviciilor prestate în conformitate cu oferta generală sau specifică adresată beneficiarului/clientului
1.8. Să comunice beneficiarului/clientului orice modificare survenită în graficul derulării unei activități contractate
1.9. Să anunțe beneficiarul/clientul în timp cuvenit, asupra oricăror schimbări neprevăzute apărute în timpul derulării serviciilor ce fac obiectul termenilor și condițiilor contractuale.
2. Drepturile Lectoform Consulting
2.1. Să utilizeze fotografii și/sau materiale video realizate în cadrul evenimentelor desfășurate pentru promovarea activității sale
2.2. Să refuze furnizarea serviciilor oferite beneficiarului/clientului pe motivul unui comportament care contravine normelor de bună-conduită în momentul interacțiunii cu reprezentanți ai furnizorului, cu alți clienți/beneficiari sau furnizori ai Lectoform Consulting sau dacă există credite nestinse în relația cu beneficiarul
2.3. Să modifice programul de formare profesională/perfecționare pentru buna derulare a acestuia și pentru a facilita accesul la serviciile oferite pentru beneficiar/client
2.4. În situația în care, din motive întemeiate, o persoană resursă/lector/coordonator nu poate participa la un eveniment/curs/seminar/conferință/program de formare/perfecționare furnizorul poate oferi o soluție alternativă pentru buna derulare a activității ofertate beneficiarului/clientului neafectând substanțial calitatea serviciului ofertat
2.5. În situația în care din motive organizatorice furnizorul nu poate presta din vina sa sau a unui terț o activitate, acesta poate oferi servicii alternative la nivelul celor ofertate iar acceptarea sau refuzul acestora reprezintă o opțiune a beneficiarului/clientului.
3. Obligațiile beneficiarului/clientului
3.1. Să consulte pagina www.lectoform.ro cu referire la detaliile profesionale și organizatorice privind oferta de programe de formare profesională/perfecționare a Lectoform Consulting
3.2. Să cunoască toate condițiile financiare și organizatorice de cazare ale unităților hoteliere partenere ale furnizorului incluzând, dar nelimitând la: tarif cazare, orar de cazare intrare/ieșire, clasificare, localizare, politică de cazare a copiilor în funcție de vârstă, costuri suplimentare generate de situații particulare ale beneficiarului/clientului/delegatului etc.
3.3. Să cunoască termenii și condițiile de cazare specifice fiecărei unități hoteliere partenere propuse în ofertele furnizorului. Informațiile pot fi solicitate și telefonic sau prin consultarea paginii de web a furnizorului
3.4. Plata eventualelor costuri suplimentare față de cele incluse și descrise de furnizor în oferta sa generală sau specifică se face la furnizor sau la receptia hotelului în conformitate cu politica acestuia cu acordul in prealabil al Lectoform Consulting
3.5. Plata taxelor de stațiune/salvamont/salvamar sau plata generată de anumite distrugeri cad în directa sarcină a beneficiarului/clientului/delegatului
3.6. Participarea la programele Lectoform Consulting nu este condiționată de cazare
3.7. Să achite contravaloarea prestațiilor oferite de furnizor în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor fiscale
3.8. Să aducă la cunoștința furnizorului orice problemă legată de serviciile prestate
3.9. Să cunoască faptul că formularul de înscriere care întrunește toate condițiile de formă (completată integral, datată, semnată atât individual cât și de reprezentantul instituției plătitoare) reprezintă o comandă fermă din partea instituției, ține loc de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina Lectoform Consulting, www.lectoform.ro
3.10. Să cunoască faptul că înscrierea participanților se face în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii formularelor de înscriere, la numărul de fax: 0234 512 146 sau pe adresa de e-mail: office@lectoform.ro iar confirmarea înscrierii va fi transmisă atat telefonic cat si în scris pe adresa(ele) de e-mail completată în fișa individuală de înscriere și va conține facturile proforme sau fiscale pentru serviciile comandate
3.11. Să cunoască faptul că în lipsa primirii confirmării prin e-mail a înscrierii/comenzii ferme furnizorul are dreptul de a nu presta serviciile comandate și că îi revine beneficiarului/clientului/delegatului obligația de a contacta telefonic furnizorul pentru detalii suplimentare
3.12. Să cunoască faptul că nu sunt luate în considerare formularele de înscriere care nu sunt aprobate de conducătorul instituției (semnătură și ștampilă) sau care nu conțin toate elementele completate în formularul de înscriere
3.13. Să cunoască faptul că anularea unei participări/comenzi ferme confirmate se face exclusiv în scris (nu telefonic), pe e-mail la adresa: office@lectoform.ro sau prin fax la numărul 0234 512 146, cu cel puțin 10 zile lucrătoare, înainte de prima zi de începere a programului de perfecționare. Prezenta dispoziție este condiție obligatorie pentru evitarea PENALITĂȚILOR DE PLATĂ care sunt egale cu contravaloarea serviciilor de cazare pentru toată perioada cursului
3.14. Să cunoască faptul că prin semnarea formularului de înscriere beneficiarul își exprimă acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare și promovarea ofertei Lectoform Consulting. Promovarea ofertei furnizorului se face prin e-mail, rețelele virtuale de socializare (Facebook, Instagram, Twitter etc.), fax, telefon, mesaje scrise și pot include expunerea unor date biometrice (materiale fotografice, video și audio) colectate de furnizor din sala/sălile de conferință, exclusiv cu ocazia organizării unor evenimente profesionale: poze de grup, filmări din cadrul sesiunilor de formare profesională
3.15. Să aibă o conduită civilizată în raport cu furnizorul, cu persoanele implicate în activitatea pe care furnizorul o prestează sau cu terții cu care intră în contact pe durata activității prestate direct sau indirect de furnizor
3.16. Să prezinte documentele solicitate de către furnizorul de servicii, să completeze formularistica specifică activității prestate de furnizor
3.17. Să participe la sesiunile de perfecționare, testare, evaluare conform graficului/orarului comunicat, afișat sau convenit (poate fi și verbal) în cadrul ședințelor/deschiderilor de curs
3.18. Să cunoască normele privind securitatea muncii și să prevadă riscurile provenite dintr-o eventuală deplasare în afara locului de muncă, a domiciliului sau sediului social unde își are în mod normal activitatea.
3.19. Să participe la instruirea inițială
4. Drepturile beneficiarului/clientului
4.1. Să primească serviciile contractate și achitate în relația cu Lectoform Consulting în conformitate cu oferta generală sau specifică
4.2. Să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte documente necesare
4.3. Să primească, contra-cost, duplicat după certificatul de participare/absolvire, în cazul pierderii/deteriorării acestuia
4.4. Să participe și la alte activități de socializare propuse de furnizor în perioada cursului, doar dacă acestea nu afectează prezența obligatorie la sesiunile de formare profesională
4.5. Să fie informat cu privire la datele cu caracter personal pe care Lectoform Consulting le deține exclusiv în relația cu beneficiarul/clientul/delegatul
4.6. Să solicite ștergerea sau actualizarea datelor pentru care acesta și-a exprimat consimțământul
4.7. Să se opună anumitor prelucrări de date personale, pentru motive întemeiate și legitime, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare
4.8. Să solicite încetarea prelucrării datelor personale în scopul promovării imaginii sau a ofertelor furnizorului
4.9. Să aibă acces și posibilitatea de completare/modificare asupra datelor cu caracter personal furnizate în relația cu Lectoform Consulting, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare

CAPITOLUL V
Transmiterea formularului de participare completat şi validat într-una dintre formele prezentate la capitolul III, reprezintă acceptarea condiţiilor precizate in ofertă şi are valoare contractuală, motiv pentru care retragerea de la cursuri în mai puţin de 7 zile până la începerea cursului presupune aplicarea de penalităţi la serviciile de cazare după cum urmează:
– 30% din tariful pentru serviciile de cazare dacă retragerea se face in cel mult 7 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
– 100% din tariful serviciilor de cazare dacă retragerea se face in mai puțin de 5 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
Pentru a evita impunerea de penalități, se acceptă desemnarea unei alte persoane pentru a participa la sesiunea pentru care s-a efectuat inițial înscrierea sau reprogramarea la un alt curs din ofertă cu reținerea unui procent de 10% din tariful pentru serviciile de cazare aferente înscrierii inițiale.

CAPITOLUL VI
1. Date cu caracter personal – Politica de securitate a datelor cu caracter personal
1.1. Furnizorul declară că respectă normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal
1.2. Furnizorul este conștient de faptul că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, furnizorul confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
1.2.1. Capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind accesul la date, ștergerea, corectarea sau transferul datelor personale
1.2.2. Informarea în caz de incident de securitate a datelor a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia
1.2.3. Îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul (UE) 2016/ 679
1.3. Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Lectoform Consulting va lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:
1.3.1. Va împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
1.3.2. Va preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
1.3.3. Se va asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
1.3.4. Se va asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să decidă către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
1.3.5. Se va asigura că poate verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
1.3.6. Se va asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu termenii și condițiile contractuale
1.3.7. Se va asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
1.3.8. Se va asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

CAPITOLUL VII
1. Dispoziții finale
1.1. Forța majoră
1.1.1 Părțile stabilesc de comun acord că sunt exonerate de obligațiile asumate prin prezentul contract, în cazul în care neexecutarea acestor obligații este datorată apariției forței majore, a cărei cauză este independentă de voința părților, imprevizibilă și inevitabilă. Invocarea forței majore de către una din părți presupune obligația acesteia de a anunța în scris celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției acestuia.
1.2. Jurisdicție
1.2.1. Orice dispută cu privire la aceste termene și condiții contractuale sau la ceea ce decurge din derularea acestora, se va rezolva pe cale amiabilă
1.2.2. În cazul în care nu se găsește o soluție amiabilă, oricare dintre părți poate supune litigiul competenței judecătorești de la sediul furnizorului.
1.3. Modificarea sau completarea termenilor și condițiilor contractuale se poate face numai cu acordul scris al părților. Prin acord scris se înțelege încheierea unui alt contract de prestări-servicii.

SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE
Înscrierea la cursuri se efectuează pe baza formularului de participare tipizat ce poate fi solicitat organizatorului la tel. 0234/512.143, mobil. 0744.694.788, 0745.774.597, 0756.476.887 e-mail office@lectoform.ro sau on-line pe site-ul nostru www.lectoform.ro.

COORDONATE PLĂȚI TAXA DE CURS
Taxa de curs se achită în contul SC Lectoform Consulting SRL, C.U.I. 27028550, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, cont de virament RO55TREZ0615069XXX006492 sau in cont RO55TREZ0615069XXX006492 deschis la Banca Transilvania pe baza facturii proforme/fiscale primite de la organizatori

COORDONATE PLĂŢI TARIF SERVICII DE CAZARE
Tariful pentru serviciile turistice – cazare şi excursia de socializare (în locaţiile în care se organizează) – se achita în contul partenerului S.C. Lectoform Travel S.R.L, C.U.I. 32351409, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău cont de virament RO78TREZ0615069XXX013256, pe baza facturii proforme/fiscale primite de la organizatori.

Termen limită pentru plata serviciilor de cazare: 15 zile înaintea începerii cursului pe baza facturii fiscale emise de organizatori. Locurile pentru care nu s-a confirmat plata în termenul menţionat pot fi realocate altor solicitanţi.

Politica de retur pentru cursurile fizice.
Cursurile fizice nu se plătesc înainte de realizarea lor decat la cererea cursantului. Cursantul parcurge cursul, iar plata se realizează la finalul acestuia.

În cazul în care, din cauza numarului insuficient de participanti sau din alte motive obiective, cursul nu se mai ține, cursantul anunță / este anunțat de acest lucru și nu se percepe nici o taxă.

În cazul în care cursantul a făcut o plată online pentru un număr de cursuri fizice, și, din cauza numarului insuficient de participanti sau din alte motive obiective, cursul nu se mai ține, cursantul anunță / este anunțat de acest lucru, și nu se percepe nici o taxă. Cursantul are două opțiuni:
– păstrează cuantumul plătit și va continua cursurile cu data următoare, ignorând cursul anulat;
– cere restituirea tuturor banilor din cuantumul plătit rămas. Nu se poate cere restituire parțială.

Nu se fac restituiri financiare pentru cursurile fizice în următoarele cazuri:
– dacă cererea de retur s-a realizat mai târziu de 30 de zile de la anularea cursului;
– dacă după parcurgerea cursului nu ați fost mulțumit de acesta sau de conținutul oferit.

Restituirea plății deja achitate se poate face printr-un email trimis către office@lectoform.ro

Politica de retur pentru cursurile online.

Cursurile online se referă la acele cursuri care se desfășoară pe platforma Zoom.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.